‘From BigBEfamily.com Our Humble Tribute to Mr. Amitabh Bachchchan FB 1567 – https://youtu.be/bSEnAk_5e5M .. ye hain Shekhar Kapoor aur…’ 001064

FB 1567 – https://youtu.be/bSEnAk_5e5M ..
ye hain Shekhar Kapoor aur Suchitra ki beti Kaveri .. uska geet jo usne khud likha aur gaya .. itni kam umr mein itni sundar aawaz aur khyaal .. aashcharya hota hai ..