From BigBEfamily.com Our Humble Tribute to Mr. Amitabh Bachchan

T 4531 –
*मनोजवम् मारुति तूल्य वेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम्*। *वातात्मजम् बानर यूथ मुख्यम् श्री राम दूतम् शरणम्*।। *राम राम*
🚩🚩🚩